Pirkimo taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios pirkimo taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „Tauri studija“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) elektroninėje parduotuvėje („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).
  2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis („Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome perskaityti šias Taisykles. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
 2. Informacija apie Pardavėją
  1. Šios Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu https://taurilook.com/. Pardavėjas yra UAB „Tauri studija“, juridinio asmens kodas 304268632, buveinės adresas Žuvinto g. 15-24, Vilnius.
 3. Informacija apie Prekes
  1. Nauji UAB „Tauri studija“ klientai (pirmą kartą įsigyjantys Prekes elektorininėje parduotuvėje adresu https://taurilook.com/), Prekes gali įsigyti įprastu būdu t.y. jiems prekės yra išsiunčiamos tik gavus apmokėjimą.
  2. Esami „UAB Tauri studija“ klientai (bent vieną kartą įsigiję Prekes elektorininėje parduotuvėje adresu https://taurilook.com/), Prekes gali įsigyti įprastu būdu t.y. jiems prekės yra išsiunčiamos gavus apmokėjimą. Arba elektroninėje parduotuvėje, apmokėjimo puslapyje nuolaidos langelyje įvedus kodą REZERVUOJU, Prekės bus išsiųstos be apmokėjimo. Pirkėjas gavęs prekes sumokės tik jei Prekės tiks ir nuspręs jas įsigyti. Kitu atveju prekes susigrąžinsime ir Pirkėjui nereikės patirti jokių išlaidų.
 4. Asmens duomenų tvarkymas
  1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika.
 5. Pirkimo pardavimo sutarties sudarymas
  1. Šioje elektroninėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali Pirkėjai:
   • fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;
   • juridiniai asmenys.
  2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.
  3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ ir apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus sutartis laikoma nesudaryta. Jei pasirenka naudotis kodu REZERVUOJU, sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.
  4. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą, jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis apmokėjimo gavimą.
  5. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.
  6. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
  7. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 5 (penkias) kalendorines dienas.
 6. Pristatymas
  1. Prekių pristatymo sąlygos aprašytos elektroninės parduotuvės „Pristatymas ir grąžinimas” puslapyje.
 7. Prekių grąžinimas
  1. Prekių grąžinimo sąlygos aprašytos elektroninės parduotuvės „Pristatymas ir grąžinimas” puslapyje.
 8. Pardavėjo pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja:
   • dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;
   • gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.
 9. Atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  2. Pirkėjęs, pasirinkęs paslaugą be išankstinio apmokėjimo, kaip įvardinta 3.2. punkte, įsipareigoja el. paštu info@taurilook.com informuoti Pardavėją, kurios prekės tiko ir už tikusias prekes atlikti apmokėjimą per 2 kalendorines dienas, nuo prekių gavimo dienos. O netikusias prekes Pardavėjas susigrąžins Pirkėjui tinkamu ir nemokamu būdu.
  3. Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie elektroninės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus elektroninėje parduotuvėje.
  4. Pardavėjas, tiek kiek tai neprieštarauja taikytiniems teisės aktams, yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais šiose Taisyklėse nurodomais dokumentais, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
  6. Už Sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  7. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie kyla kaip numatytina šių Taisyklių pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.